Vođenje poslovnih knjiga
i računovodstvenih poslova

Vođenje poslovnih knjiga

a) prema Zakonu o porezu na dohodak
- vođenje knjige primitaka i izdataka
- vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
- vođenje popisa dugotrajne imovine

b) prema Zakonu o porezu na dobit
- vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
- vođenje analitičkih evidencija i druge pomoćne knjige: salda-konti kupaca i dobavljača, materijalno i robno knjigovodstvo, knjigovodstvo dugotrajne imovine,   blagajne, knjige putnih naloga i ostalih evidencija prema Vašim potrebama

c) prema propisima za neprofitne organizacije
- neprofitne organizacije čiji je ukupni prihod i vrijednost imovine u prethodne 3 godine veći od 100.000,00 kn dužna je voditi knjigovodstvo po načelu dvojnog   knjigovodstva. Poslovne Knjige su: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige
- neprofitne organizacije čiji je ukupni prihod i vrijednost imovine u prethodne 3 godine manji od 100.000,00 kn dužna je voditi najmanje knjigu blagajne i knjigu   prihoda i rashoda primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računskog načela

d) prema propisima za strano predstavništvo ili podružnicu
- strana predstavništva u RH nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja, jer nije riječ o pravnoj osobi nego organizacijskom dijelu   osnivača, pa predstavništvo ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača niti za osnivača sklapati pravne poslove
- međutim, predstavništvo može zapošljavati hrvatske i strane državljane na čije plaće se primjenjuju odredbe zakona koji određuju radne odnose u RH

  Usluge - Sve