Ostale usluge

Ostale usluge

- ispunjavanje svih vrsta naloga u platnom prometu
- ispunjavanje kreditnih zahtjeva
- obračun kamata
- izrada kalkulacija
- izrada prijedloga za kompenzaciju, cesiju ili asignaciju
- dostava obrazaca u Poreznu upravu i Finu
- usklada konto kartica kupaca I dobavljača
- i dr. nespomenute usluge

  Usluge - Sve