Izrada obveznih financijskih izvješća
prema Poreznoj upravi i FINA-i

Izrada obveznih financijskih izvješća

- prijava poreza na dohodak za obrtnike, slobodna zanimanja,građanstva
- prijava poreza na dobit, bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje
- tromjesečni statistički izvještaj
- godišnji financijski izvještaj u statističke svrhe i u svrhu javne objave
- skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- financijski izvještaji za neprofitne organizacije: bilanca, račun prihoda i rashoda, bilješke uz financijske izvještaje

  Usluge - Sve