Izrada računovodstvenih politika

Svakom korisniku pristupamo individualno, prema njegovim poslovnim potrebama razrađujemo poslovne događaje, te iste bilježimo u poslovnim knjigama po RRiF-ovom kontnom planu.

Saznajte više
Vođenje poslovnih knjiga

a) prema Zakonu o porezu na dohodak - vođenje knjige primitaka i izdataka - vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa - vođenje popisa dugotrajne imovine b) prema Zakonu o porezu na...

Saznajte više
Vođenje kadrovske evidencije i obračun plaća

- vođenje I ažuriranje kadrovske evidencije sukladno Zakonima I propisima - prijave/odjave/promjene djelatnika na mirovinskom I zdravstvenom - obraćun plaća djelatnika - obračun...

Saznajte više
Izrada obveznih financijskih izvješća

- prijava poreza na dohodak za obrtnike, slobodna zanimanja,građanstva - prijava poreza na dobit, bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje - tromjesečni...

Saznajte više
Ostale usluge

- ispunjavanje svih vrsta naloga u platnom prometu - ispunjavanje kreditnih zahtjeva - obračun kamata - izrada kalkulacija - izrada prijedloga za kompenzaciju, cesiju ili asignaciju -...

Saznajte više
Zastupanje prilikom nadzora

- pri nadzoru Porezne uprave, državnog i deviznog inspektorata, te ostalih inspekcijskih službi

Saznajte više